Hiện tìm kiếm văn bản

Có 124 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 18-Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá "“Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.
Đính kèm file :  

 18kh_thuc_hien_chu_de_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_852tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf


Đọc online
Chính trị Tư Tưởngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 232 232-Về triển khai, thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Đính kèm file :  

 232_ve_tet_trong_cay_doi_doi_nho_on_bac_ho_752tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf


Đọc online
Chính trị Tư Tưởngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1. Về việc vận động hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
Đính kèm file :  

 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1_ve_trien_khai_huong_ung_cuoc_thi_tim_hieu_9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_nam_ngay_truyen_thong_nganh_tu_2242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf


Đọc online
Chính trị Tư Tưởng22-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 199 199-Về thực hiện chủ đề năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị"; Chương trình "Giảm sử dụng túi ni lông"; Phong trào "Chống rác thải nhựa"
Đính kèm file :  

 199_ve_thuc_hien_chu_de_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_-nam_day_manh_hoat_dong_van_hoa_va_xay_dung_ne_2242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf


Đọc online
Chính trị Tư Tưởng22-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Đính kèm file :  

 File 1 : 13ke_hoach_thuc_hien_nghi_quyet_52_1342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf

Đọc online

 File 2 : 13_ke_hoach_ve_thuc_hien_nghi_quyet_so_52-hdnd_tp_pgddt_1342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.docx

Chính trị Tư Tưởng13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25" trong ngành giáo dục quận Thủ Đức.
Đính kèm file :  

 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9_ke_hoach_trien_khai_thuc_hien_de_an_xay_dung_van_hoa_ung_xu_trong_truong_hoc_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf


Đọc online
Chính trị Tư Tưởng3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.
Đính kèm file :  

 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8_ke_hoach_phong_chong_tham_nhung_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf


Đọc online
Chính trị Tư Tưởng3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 125-Về việc vận động tham gia Hội thi ảnh online, chủ đề "duyên dáng áo dài Thủ Đức" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.
Đính kèm file :  

 File 1 : 125-ve_viec_tham_gia_hoi_thi_anh_ao_dai_do_ubnd_quan_to_chuc_1632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.doc

 File 2 : 125-ve_viec_tham_gia_hoi_thi_anh_ao_dai_do_ubnd_quan_to_chuc_1632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

Đọc online
Chính trị Tư Tưởng16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 92-Về thực hiện công tác gia đình năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.
Đính kèm file :  

 92-cong_tac_gia_dinh_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2622tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf


Đọc online
Chính trị Tư Tưởng26-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Về triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trường học trong dịp Têt Nguyên đán, tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sốngcho học sinh
Đính kèm file :  

 39_ve_trien_khai_cac_bien_phap_dam_bao_an_toan_truong_hoc_trong_dip_tet_nguyen__1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13.pdf


Đọc online
Chính trị Tư Tưởng1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá63-Về triển khai thực hiện Tháng hành động quốc gia về phòng, chống AIDS.
Đính kèm file :  

 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá63-ve_trien_khai_thuc_hien_thang_hanh_dong_quoc_gia_phong_chong_aids_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.pdf


Đọc online
Chính trị Tư Tưởng3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
12 945 Về tập trung thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận.
Đính kèm file :  

 945_ve_tap_trung_thuc_hien_chuong_trinh_phan_loai_rac_thai_tai_nguon_tren_dia_b_251tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf


Đọc online
Chính trị Tư Tưởng25-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
13 946 (MNCL, MNNCL, TiH, THCS) Về tổ chức hoạt động ngoại khóa ngoài giờ tại các trường trên địa bàn quận Thủ Đức.
Đính kèm file :  

 File 1 : 946-ve_to_chuc_hoat_dong_ngoai_khoa_ngoai_gio_chinh_khoa_221tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf

Đọc online

 File 2 : 895-huong_dan_thu_tuc_to_chuc_hoat_dong_giao_duc_ky_nang_song_ngoai_gio_chinh_k_221tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.doc

Chính trị Tư Tưởng22-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
14 944 (THCS) Về việc tham gia Hội thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền phòng chống ma túy và HIV/AIDS.
Đính kèm file :  

 944-hoi_thi_thiet_ke_san_pham_phong_chong_ma_tuy_va_hiv-aids_221tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf


Đọc online
Chính trị Tư Tưởng22-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
15 912 Thông báo về vòng chung kết cấp quận Hội thi "Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.
Đính kèm file :  

 912_thong_bao_ve_hoi_thi_phap_luat_vong_chung_ket_141tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf


Đọc online
Chính trị Tư Tưởng14-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
123456789
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích