Cập nhật : 9:59 26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Lượt xem : 156

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần tính đến ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 đến hết ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần tính đến ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 đến hết ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Ngày có hiệu lực: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Người ký:
Cơ quan ban hành: Bộ GDĐT
Trích yếu:
Nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

           ––––––––––––––

Danh mục

 Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần tính đến ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 đến hết ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

(Kèm theo Quyết định số 5293/QĐ-BGDĐT ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá  tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

 

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

I

Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

 

 

 

  • 1.

Nghị định

49/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP ngày 14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 đến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Khoản 2 Điu 4; Khoản 1 Điều 6

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 74/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13

 

II

Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

 

 

  • 2.

Quyết định

62/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Điểm e khoản 2 Điều 16

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8

24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

 

  • 3.

Thông tư

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

Điều 4, 5 và 6

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 38/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

  • 4.

Thông tư

16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT ngày 28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

Các quy định về môn học Chính trị

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

 

  • 5.

Thông tư

24/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày 13/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

Điều 11, 13 và 15

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT ngày 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị Đại học ban hành kèm theo Thông tư 24/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/BGDĐT ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

  • 6.

Thông tư

56/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày 25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Khoản 5 Điều 36

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 37/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT ngày 27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày 25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày 19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

  • 7.

Thông tư

25/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT ngày 15/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

Điều 23

Bị bãi bỏ bởi Thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 25/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT ngày 15/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 


 

Tổng số: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 văn bản

File đính kèm:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM