Cập nhật : 9:54 26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Lượt xem : 65

Danh mục Văn bản quy phạm Pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Danh mục Văn bản quy phạm Pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
Ngày có hiệu lực: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
Người ký:
Cơ quan ban hành: Bộ GDĐT
Trích yếu:
Nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

–––––––––––––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tư do- Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

(Kèm theo Quyết định số  825/QĐ-BGDĐT  ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

–––––––––––––––––––––––––––––––

 

A. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

I

Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

 

 

 

 • 1.

Nghị định

88/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/NĐ-CP ngày 22/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

Về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

 

Nghị định 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/NĐ-CP ngày 24/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Chính phủ về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

15/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 2.

Quyết định

16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-TTg ngày 12/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia

Quyết định 26/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-TTg ngày 26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 3.

Quyết định

61/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/QĐ-TTg ngày 17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục

Quyết định 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-TTg ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

 • 4.

Quyết định

58/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-TTg ngày 22/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Điều lệ trường đại học

Quyết định 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-TTg ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

 • 5.

Quyết định

63/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/QĐ-TTg ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/QĐ-TTg ngày 17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-TTg ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

II

Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

 

 

 

 

 • 6.

Quyết định

1523/GD&ĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/6/1994

Quản lý các đoàn giáo dục và đào tạo ra nước ngoài công tác và các đoàn nước ngoài vào làm việc với ngành giáo dục và đào tạo, các hội nghị, hội thảo và các dự án quốc tế

Thông tư 17/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 26/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

11/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 7.

Quyết định

31/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/1998

Quy chế của trường thực hành sư phạm cho các trường sư phạm đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

Thông tư 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 8.

Quyết định

33/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/8/1999

Quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam

Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 25/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 9.

Quyết định

23/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài

Thông tư 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Quyết định

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-BGD&ĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học khác

Thông tư 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 11.

Quyết định

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/QĐ-BGDĐT ngày 17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6

Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 27/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 11/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 12.

Quyết định

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/QĐ-BGDĐT ngày 17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 27/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 11/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 13.

Quyết định

4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Thông tư 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 14.

Quyết định

36/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8

Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 15.

Quyết định

64/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Thông tư số 47/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

 • 16.

Thông tư

32/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BGDĐT ngày 27/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9

Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

Thông tư số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 về ban hành quy định đánh giá kết quả học tập học sinh tiểu học

15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 17.

Thông tư

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT ngày 16/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

Thông tư số 45/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

 • 18.

Thông tư

36/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT ngày 15/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm Quyết định số 64/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 47/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

 • 19.

Thông tư

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày 17/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tư số 25/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

22/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Thông tư

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày 28/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư 15/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 15/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 21.

Thông tư

45/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày 11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tư số 25/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

22/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 22.

Thông tư

46/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

Thông tư 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 23.

Thông tư

18/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày 31/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật

Thông tư số 47/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

 • 24.

Thông tư

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13

Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Thông tư 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 • 25.

Thông tư liên tịch

29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 đến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thông tư liên tịch số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 đến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15và Nghị định số 74/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP.

15/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 

 

B. Văn bản hết hiệu lực một phần

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung hết

hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-BGDĐT ngày 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7

Quy chế đánh giá, xếp loại học viên học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông

Khoản 2 Điều 8; điểm d khoản 2 Điều 15

Thông tư số 26/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 11/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

2

Thông tư

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Điểm e khoản 7 Điều 22

Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày 29/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12, Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13, Thông tư số 21/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/ TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13và Thông tư số 28/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT ngày 16/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

3

Thông tư

52/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày 11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Điểm a khoản 1 Điều 4

Thông tư 13/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày 11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

16/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

4

Thông tư

24/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13

Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Ý thứ 2, 3 và 4 tại điểm c khoản 1 Điều 1

Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày 29/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12, Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13, Thông tư số 21/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/ TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13và Thông tư số 28/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT ngày 16/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

6

Thông tư liên tịch

16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6

Hướng dẫn chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Điểm a khoản 2 phần II

Thông tư liên tịch số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 đến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15và Nghị định số 74/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP.

15/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

                                     

 

File đính kèm:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM