Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Lượt đọc: 6

ĐỀ CỬ CÁN BỘ THANH TRA COI THI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THANH TRA

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________________

Số:   2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá /TTr

           TP. Hồ Chí Minh, ngày  1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá  tháng  3  năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.

 

Về việc Đề cử thanh tra coi thi kỳ thi Tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

 

 

 

 

Kính gửi:   Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện.

 

 

 

Thực hiện kế hoạch đã đề ra, Thanh tra Sở sẽ tổ chức lực lượng thanh tra coi thi các hội đồng thi Tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

Để việc chọn cử cán bộ, giáo viên đúng theo quy chế và quy định của ngành, Thanh tra Sở đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo chọn cử cán bộ, giáo viên tham gia lực lượng thanh tra thi theo các yêu cầu sau:

I- Nguyên tắc

- Cán bộ thanh tra coi thi phải là cán bộ quản lý, hoặc giáo viên của bậc học THCS có phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ tốt, tinh thần trách nhiệm cao, đã làm công tác thanh tra thi trong các kỳ thi trước đây, đã qua tập huấn về nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 và “Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em vợ hoặc chồng; người giám hộ hoặc đỡ đầu; người được giám hộ hoặc được đỡ đầu tham dự kỳ thi; Không đang trong thời gian bị kỷ luật hành chính” (trích Điểm c, d Khoản 1 Điều 9 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6.3.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).   

- Ưu tiên chọn cán bộ thanh tra thi trước khi chọn các thành viên khác của Hội đồng coi thi, tránh việc trùng lắp giữa các danh sách chọn cử làm công tác thi. Nếu có sự trùng lắp xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ không điều chỉnh ở danh sách cán bộ thanh tra thi.

- Thanh tra coi thi được đề cử sẽ được bố trí để thanh tra ở những hội đồng không có giáo viên và học sinh cùng trường, cùng Quận, huyện.

II- Số lượng thanh tra và thời gian gửi danh sách

1- Về số lượng(dự kiến)

                                                       Tổng số phòng thi/ Quận, huyện

Tổng số TT coi thi Quận, huyện =  ---------------------------------------------     

                                                                            8

 

2- Danh sách và thời gian gửi danh sách

- Danh sách lập theo mẫu đính kèm văn bản này.

- Gửi danh sách theo đường email (thanhtra.SoTPHoChiMinh@moet.edu.vn) trước khi gửi danh sách chính thức. Sử dụng Font: Times New Roman.

- Thời gian nộp danh sách trước ngày  3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/ 3/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.

Để công tác thanh tra coi thi Tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá được nghiêm túc, chặt chẽ rất mong thủ trưởng đơn vị thực hiện đúng các yêu cầu của văn bản này.

Nếu có vướng mắc, khó khăn gì, đề nghị liên hệ trực tiếp với ông Đỗ Thanh Phương, Thanh tra viên, số điện thoại: 3822.3358 hoặc 3822.7348 để có trả lời cụ thể./.

 

 

 

 

CHÁNH THANH TRA

 

 

Nơi nhận:

 

- Như trên;

 

- Lưu: Thanh tra Sở.

 

 

Phạm Thanh Nam

 

 

Mẫu:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ

Cán bộ thanh tra coi thi tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CÔNG TÁC

CHỨC VỤ

Năm sinh

Nơi ở hiện nay

Điện thoại liên lạc

Nam

Nữ

1

Lê Văn A

THCS Hoa Lư

PHT

19…

 

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tổng cộng danh sách có: ……..  người 

TRƯỞNG PHÒNG

(ký tên và đóng dấu)

 

 

Tác giả: Phòng Thanh Tra


Đang truy cập : 3
Hôm nay : 1,395
Hôm qua : 1,175
Tuần này : 1,395
Tuần trước : 7,95tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá87
Tháng trước : 344,7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tất cả : 3,298,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM