Cập nhật : 13:44 6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt xem : 88

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá” của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá” của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 1991/QĐ-GDĐT-TTr
Ngày ban hành: 6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Ngày có hiệu lực: 6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Người ký: Lê Hồng Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Nội dung:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1991/QĐ-GDĐT-TTr

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá”

của Bộ Giáo dục và Đào tạo

_________________

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

          Căn cứ Nghị định số 42/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

          Căn cứ Quyết định số 44tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá;

          Căn cứ Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/QĐ-UBND ngày 22 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo,       

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng, ban thuộc Sở; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Thanh tra Bộ (để báo cáo);

- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

 

 

                  Lê Hồng Sơn

 

Ghi chú: Nội dung của Kế hoạch theo file đính kèm


File đính kèm:  Tệp đính kèm: kh_trien_khai_da_bo_gd_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1813.doc

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM