Cập nhật : 11:8 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt xem : 136

Ban hành Quy chế phối hợp của phòng ban Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Ban hành Quy chế phối hợp của phòng ban Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Số/Ký hiệu: 724 /QĐ-GDĐT-TTr
Ngày ban hành: 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Ngày có hiệu lực: 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Người ký: Lê Hồng Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Nội dung:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 724/QĐ-GDĐT-TTr    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành
Quy chế phối hợp của phòng ban Sở Giáo dục và Đào tạo
về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
    GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12;
Nghị định 138/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP ngày 22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13, của Chính phủ về quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Căn cứ Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/QĐ-UBND ngày 22 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ủy ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở
Giáo dục và Đào tạo Thành phố;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp của phòng ban Sở
Giáo dục và Đào tạo về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng các phòng ban, Chánh
Thanh tra Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TTr.
                        GIÁM ĐỐC
                            Đã ký
                     Lê Hồng Sơn
   


File đính kèm:  Tệp đính kèm: 724-phoihopxpvphc-sgd_2642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá188.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM