Lớp 2 - Tuần 25 - Luyện từ và câu - Bài: Từ ngữ về sóng, biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?