Lớp 2 - Tuần 28 - Luyện từ và câu - Bài: MRVT Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì? Dấu chấm phẩy