Khối 2 - Môn Anh văn - Phiếu luyện tập - Unit 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: A new friend! (lesson 3, 4) - Tuần 28 (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5 - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/5)

 

Bài ôn tập ở nhà dành cho học sinh khối Lớp 2 - Môn Anh văn - Phiếu luyện tập - Unit 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: A new friend! (lesson 3, 4) - Tuần 28 trong thời gian nghỉ dịch bệnh Covid-19

(tải file đính kèm để xem rõ hơn)

 
Tải file đính kèm: a_752tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)