Thông tư số 31/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Nghỉ ốm đau dưới 14 ngày vẫn tính là thời gian tập sự giáo viên Ngày 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 31/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT thời gian tập sự theo chức danh giáo viên, giảng viên. Theo đó, thời gian tập sự của chức danh giáo viên, giảng viên được quy định như sau: - Giảng viên hạng III, giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên dự bị đại học hạng III: thời gian tập sự 12 tháng; - Giáo viên trung học cơ sở hạng III: thời gian tập sự 9 tháng; - Giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên tiểu học hạng IV: thời gian tập sự 6 tháng. Lưu ý: Thời gian nghỉ thai sản theo chế độ BHXH, nghỉ ốm từ 14 ngày trở lên, nghỉ không lương, bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định không được tính vào thời gian tập sự. (Quy định hiện hành nghỉ ốm đau từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 ngày trở lên không tính là thời gian tập sự). Thông tư 31/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và thay thế Thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT ngày 21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. Thời gian tập sự theo quy định nêu trên áp dụng từ ngày 15/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, những trường hợp được tuyển dụng trước ngày 15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 thực hiện theo Thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5.

Tải file đính kèm: 312tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18tt-bgddt4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá77_2822tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)