TẬP LÀM VĂN LỚP 2 _TUẦN 25 _BÀI : ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý QUAN SAT TRANH TRẢ LỜI CÂU HỎI.