Bài giảng Toán 4_Tuần 28_Bài: Tim hai số khi biết tổng và tỉ số của hai sô đó