Lớp 4 - Toán - Bài: Giới thiệu tỉ số. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

https://youtu.be/kbdsyy5SX6E