Các Nghị định - Qui định về công tác thi đua khen thưởng

- Nghị định 65/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/NĐ-CP do Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13. - Quyết định 48/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Các Nghị định - Qui định về công tác thi đua khen thưởng

Bao Gồm:
- Nghị định 65/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/NĐ-CP do Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13.

- Quyết định 48/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.


Tải file đính kèm: NĐ65- Quy dinh chi tiet thi hanh luat sua doi- bo sung mot so dieu cua Luat thi dua khen thuong nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: QĐ48 Ban hanh quy dinh ve cong tac thi dua khe thuong tai TPHCM.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)