Tuyên truyền "Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội tự bao đời"

                 Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Trường Cách mạng Tháng Tám tổ chức cho học sinh toàn thể xem phim: "Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội tự bao đời", sau đây là một số hình ảnh: 

 

Học sinh xem phim "Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội tự bao đời".

 

 

 

 

 

 

 

 

CB, GV, NV cơ sở 1 xem phim "Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội tự bao đời" cùng với học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải file đính kèm: T4 phim BIÊN ĐAO VIÊT NAM - NGUÔN CÔI TƯ BAO GIO.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)