Đại Hội Cha Mẹ Học Sinh Nhiệm Kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chiều ngày 22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trường Tiểu học Cần Thạnh phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh trường tổ chức Đại Hội Cha Mẹ Học sinh nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá . Đại hội đã đánh giá lại kết quả hoạt động của Hội cha mẹ học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, đưa ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và bầu Ban chấp hành Hội Cha Mẹ Nhiệm Kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá gồm 5 thành viên và Đại Hội đã bầu Ông Bùi Thanh Linh - giữ chức vụ Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh.