Hoc hat bài Nổi trống lên các bạn ơi

.    - Học thuộc giai điệu và lời bài hát Noi63 trống lên các bạn ơi

   - Chép bài TĐN 

https://www.youtube.com/watch?v=feF-WCB-Ck8

https://www.youtube.com/watch?v=6DeQSofk2hs

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng