HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 ( 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 ( 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

 

https://f2.www.mencosmeticskr.com/UploadImages/thcsnguyenhueq12/SACH%201.jpg?w=1000?w=1000

   Trong đời sống của mỗi chúng ta, sách là kho tàng tri thức đóng vai trò quan trọng, là sản phẩm văn hóa tinh thần, là người thầy vĩ đại thắp sáng nguồn tri thức vô tận cho mỗi chúng ta. Sách còn góp phần hình thành trí tuệ, tâm hồn, nhân cách và phong thái của con người. 

   Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách nói riêng và cả cộng đồng xã hội nói chung. Ngày sách Việt Nam góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển, đậm màu bản sắc dân tộc. Sự kiện là dịp để tôn vinh giá trị, khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Ngoài ra còn tôn vinh tác giả, người tham gia sưu tầm, nhà xuất bản, in ấn phát hành và người lưu giữ. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận sách và tìm hiểu thêm nhiều thể loại sách hơn.

   Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng trong lĩnh vực tiếp nối, phát triển truyền thống hiếu học và ham đọc sách tốt đẹp. Nhân kỉ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) và ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/1975 – 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). Thư viện trường THCS Bình Hòa xin giới thiệu đến bạn đọc nhưng quyển sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác và các tác giả khác viết về Người.

   Mỗi tên sách được trình bày theo thứ tự sau:

Tên tác giả. Tên sách chính = Tên sách song song: thông tin liên quan đến tên sách/ Tên tác giả._ Lần xuất bản._ Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, Năm xuất bản._số trang; cm.

 

 

1.TÂN SINH. Đời sống mới._ TP.HCM.: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._44tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cm.

2. HỒ CHÍ MINH. Nhật ký trong tù._ Thanh Hoá: Thanh Hoá, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15._56tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cm.

3. HỒ CHÍ MINH. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân._TP.HCM.: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7._56tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cm

4. HỒ CHÍ MINH. Sửa đổi lối làm việc .- Tp.HCM.: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._ 118 tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đácm.

5. HỒ CHÍ MINH. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu._TP.HCM.: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._ 48 tr.: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cm.

6. NGUYỄN VĂN KHOAN. Bác Hồ con người và phong cách._ TP.HCM.: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7._ 328 tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cm.

7. Bác Hồ giữa trái tim trẻ thơ._ TPHCM: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._ 112tr; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đácm.

8.  PHAN HIỀN. Bác Hồ với sự nghiệp trồng người._ TP.HCM.: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11._ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cm.

9. 79 câu hỏi đáp về thời niên thiếu của Bác Hồ._TP.HCM.: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._ 272 tr.; 19 cm

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. TRẦN BẠCH ĐẰNG. Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh._ TP.HCM.: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._ 212 tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cm.

11. TRẦN THÁI BÌNH. Hồ Chí Minh sự hình thành một nhân cách lớn._TP.HCM.: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._26tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tr.;2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đácm.

12. Hồ Chí Minh về giáo dục và tổ chức thanh niên ._ H.: Thông tấn, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátr.;2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,5cm

13. Hỏi đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh._TP HCM.: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tr.;2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cm.

14. NGUYỄN KHẮC MAI. 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh._ TP. HCM.: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7._12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tr.;2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cm.

15. VŨ ĐÌNH HOÈ. Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh._ TP. HCM.: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._784 tr.;2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cm.

16. Toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh._ TP. HCM.: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cm.

17. ĐẶNG QUỐC BẢO. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục._ H.: Giáo dục, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tr.;24 cm.

18.TRẦN DÂN TIÊN. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch ._H.: Thanh niên, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá._ 212 tr.; 19 cm.

19. TRẦN NGỌC LINH. Kể chuyện Bác Hồ: T.1._ Tái bản lần 8._H.: Giáo dục, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12._275tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,3 cm.

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. TRẦN NGỌC LINH. Kể chuyện Bác Hồ: T.2._ Tái bản lần 7._H.: Giáo dục, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12._248tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,3 cm.

21. TRẦN NGỌC LINH. Kể chuyện Bác Hồ: T.3._ Tái bản lần 6._H.: Giáo dục, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12._456tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,5 cm.

22.  NGUYỄN HỮU ĐẢNG. Kể chuyện Bác Hồ: T.6._H.: Giáo dục, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá._3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,3 cm.

23. TRẦN VĂN THẮNG. Kể chuyện Bác Hồ: T.7._H.: Giáo dục, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12._32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,3 cm.

24. KHẮC TUẾ. Những chuyện kể về Bác Hồ với hoạt động văn hoá nghệ thuật._ H.: Lao động, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9._52tr.; 24 cm.        

 25. PHAN TUYẾT. Những chuyện kể về Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng._ H.: Lao động, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12._1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8tr.; 24 cm.        

tính cẩn thận, chu đáo của Bác Hồ._ H.: Lao động, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._124tr.; 24 cm.        

26. PHAN TUYẾT. Những chuyện kể về đức tính giản dị, khiêm tốn của Bác Hồ._ H.: Lao động, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12._14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátr.; 24 cm.        

27. PHAN TUYẾT. Những chuyện kể về đức tính kỷ luật của Bác Hồ._ H.: Lao động, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._88tr.; 24 cm.        

28. PHAN TUYẾT. Những chuyện kể về đức tính cẩn thận, chu đáo của Bác Hồ._ H.: Lao động, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._112tr.; 24 cm.        

29. PHAN TUYẾT. Những chuyện kể về hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước._ H.: Lao động, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9._1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8tr.; 24 cm.        

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. NGUYỄN VĂN KHOAN. Những chuyện kể về tết và xuân của Bác Hồ._ H.: Lao động, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9._72tr.; 24 cm.      

31. PHAN TUYẾT. Những chuyện kể về tình thương của Bác._ H.: Lao động, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12._192tr.; 24 cm.        

32. DƯƠNG PHONG. Hồ Chí Minh thơ và đời._ H.: Văn học, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12._ 248 tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,5 cm.

33. Tuyển tập thơ nhạc về Bác Hồ._ TP.HCM.: Trẻ, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8._ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cm.

34. TÔN THẢO MIÊN. Văn thơ Hồ Chí Minh._ H.: Văn học, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9._22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tr.; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,5cm

Tải file đính kèm: kh-52dai-su-van-hoa-doc-2822tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16_2242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: ngay_sach_gts_2242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)