Lịch công tác tuần 1/HK2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/HKII

Từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến ngày 11/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thứ

Nội dung công việc

Thực hiện

Ghi chú

Hai

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 • Cđ: 9/1
 • NGLL: Bài 3 ATGT
 • Giảng dạy theo TKB
 • KTHọc vụ_TBTHTN

 

 • Ngọc Anh
 • GVCN
 • Tất cả Giáo viên
 • Theo phân công

 

 

Ba

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 • Giảng dạy theo TKB
 • Tập huấn STEM
 • Thi Văn nghệ
 • Đón đoàn KT Học vụ- TBTHTN

 

 • Tất cả Giáo viên
 • Cô Duyên – Trâm
 • Đội Văn nghệ
 • Theo phân công

 

 

 

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 • Giảng dạy theo TKB
 • Tham gia đoàn KIểm Định CLGD
 • Tất cả Giáo viên
 • Cô Duyên

 

 

Năm

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 • Giảng dạy theo TKB
 • Hop TKATGT
 • Họp HĐGD

 

 • Tất cả Giáo viên
 • Thầy Thụ
 • Hội Đồng GD trường

 

 

Sáu

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 • Giảng dạy theo TKB

 

 • Tất cả Giáo viên

 

 

 

Bảy

11/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 

 • Giảng dạy theo TKB
 • Họp Sơ kết HK1 môn ÂN-MT-TD

 

 • Tất cả Giáo viên
 • Tổ VTM

 

 

 

 

CN12

12/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 • Họp PHHS
 • GVCN