Danh sách chia lớp học sinh khối 9 (từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá học sinh khối lớp 9 trong 1 lớp sẽ được chia làm 2 lớp.

- Học sinh có số thứ tự lẻ học lớp (A)

- Học sinh có số thứ tự chẵn học lớp (B)

Danh sách chia lớp (Nhấp chuột trái vào tên lớp để tải về tập tin danh sách chia lớp)

9P - 9A1 - 9A2 - 9A3 - 9A4 - 9A5 - 9A6 - 9A7 - 9A8 - 9A9 - 9A1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 9A11 - 9A12 - 9A13

 

Tác giả: Trường THCS Ngô Sĩ Liên