CLB Công đoàn Tháng 1/2020

CLB Công đoàn Tháng 1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 19/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sáng ngày 17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá nhà trường tổ chức sinh hoạt CLB Công đoàn tháng 1 chủ đề " Hương Sắc Màu Xuân "

CLB Công đoàn tháng 11 chủ đề

CLB Công đoàn tháng 11 chủ đề "Trái tim người thầy "2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chiều sáng 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trường THCS Nguyễn Văn Nghi tổ chức CLB Công đoàn tháng 11 chủ đề " Trái tim người thầy "