Thực hiện cuộc vận động: "Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường, kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước"

Thực hiện cuộc vận động: "Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường, kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước"