Grade 9 - review pack - all subjects

-          Học sinh  in ra và làm trực tiếp trên tài liệu hoặc viết câu trả lời vào tập

-          Học sinh mang theo bài làm trong buổi học đầu tiên khi quay lại học. Giáo viên bộ môn sẽ dành khoảng 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút để sửa bài cho học sinh.Tải file đính kèm: grade_9_english_self-study_pack_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_1122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: grade_9_maths_review_pack_1122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: grade_9_science_review_pack_1122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)