Thông báo về kiểm tra lần 2 HKII năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Trỗi thông báo đến Phụ huynh và Học sinh trường:

- Những học sinh vắng thi Học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 sẽ thực hiện kiểm tra lại.

- Thời gian kiểm tra lại: từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.