THCS Nguyễn Văn Trỗi | Phòng GD&ĐT Quận 2 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo số 2: ứng phó với dịch viêm phổi cấp do vi rút nCoV (2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về kỳ thi nghề phổ thông THCS, khóa ngày 28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về Sơ kết HKI - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về đón đoàn kiểm tra Đơn vị Văn hóa (7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo Khẩn (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Khẩn: về tập trung ứng phó Bão số 9 (24/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về thi tuyển Học sinh giỏi cấp quận - vòng 1. Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thư mời tập huấn Vệ sinh An toàn thực phẩm (19/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về họp Phụ huynh học sinh đầu năm (14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo Lịch kiểm tra lại năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. Danh sách kiểm tra lại (18/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo số 1: về phòng, chống dịch viêm phổi cấp do vi rút nCoV (2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về Tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu... (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về họp Phụ huynh cuối Học kỳ I - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo tạm nghỉ lớp Bồi dưỡng học sinh giỏi (6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về ứng phó Bão số 9 (24/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Lịch thi HKI - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kiểm tra giữa HKI. Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tham dự lớp học STEM tại Sở Khoa học Công nghệ Thành phố (14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về học lớp An ninh quốc phòng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (18/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo về kiểm tra lần 2 HKII năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Tuần lễ 23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 29/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ 18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 24/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ 28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ 16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 22/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ từ 19/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (21/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ 11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ 14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 15/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (9/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ 18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần lễ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (5/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Nội dung từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5 - 9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chủ đề Khí hậu Việt Nam (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tài liệu ôn tập môn Hướng nghiệp (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chủ đề Địa 8: Địa hình Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chủ đề Sinh 6 (từ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chủ đề: Biển, Khoáng sản Việt Nam (13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Môn Địa: Chủ đề Đồng bằng sông Cửu Long (8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Môn Địa: Chủ đề Việt Nam (8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chủ đề Sông ngòi Việt Nam (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bài 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Môi trường thủy sản (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Địa 9: Chủ đề Biển đảo (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chủ đề Sinh 8 (từ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Nội dung tuần học thứ 4 môn Sinh 6 (13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Nội dung bài ôn tâp môn Nghề phổ thông (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Môn Sinh: Tuần 2 (8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Môn Sinh: Tuần 2, 3 (8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tài liệu hướng dẫn phòng chống Covid-19 khi học sinh đi học lại (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch giáo dục An toàn giao thông, Xây dựng đời sống văn hóa năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch công tác giáo dục ATGT năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (11/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch kiểm tra HKI - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Lịch học Bồi dưỡng học sinh Giỏi cấp quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch liên tịch kiểm tra vệ sinh An toàn thực phẩm (7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường (7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kê hoạch Tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá khi học sinh đi học lại sau thời gian nghỉ... (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn của Bộ GDĐT về giảm tải chương trình (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV (11/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo Vòng chung kết Hội thi sáng tạo trẻ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kết quả kỳ thi tuyển học sinh Giỏi cấp quậ (vòng 1) năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quy chế kiểm tra, đánh giá (7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại Tp Hồ Chí Minh (2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Sơ đồ tư duy các kiểu bài văn (Thành Huân) (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (14/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Phân công coi kiểm tra HKII năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Biễu mẫu xét tốt nghiệp THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Biểu mẫu Tuyển sinh 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Lịch công tác tuần 19 (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bộ tài liệu truyền thông phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bộ GD&ĐT cho biết tất cả 9 môn từ lớp 1 đến lớp 5 được điều chỉnh nội dung giảng dạy của học kỳ II. 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM TẠI NHÀ HẰNG NGÀY 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chương trình trực tuyến Hướng nghiệp tuyển sinh sau THCS 11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch công tác tuần 18 (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần làm khi trẻ sốt, ho, khó thở ở trường học 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố Hồ Chí Minh do... 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO SỐ 3 Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona... 4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trung tâm Y tế Quận 2 đề nghị các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ... 1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra... 1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Vòng chung kết hộ thi sáng tạo trẻ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây... 1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO SỐ 1 Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus... 1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý - năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Huy động lực lượng tham gia cổ vũ cho cuộc thi Sản phẩm sáng tạo trẻ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Chủ đề... 9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về hướng dẫn dạy học, kiểm tra học kỳ và số cột điểm kiểm tra đánh giá học kỳ 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KẾ HOẠCH Tổ chức cho học sinh đi học trở lại 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về triển khai thực hiện chỉ thị số 19/CT -TTg ngày 24 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thủ tướng Chính phủ 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở... 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về lựa chọn tài liệu để sử dụng giảng dạy trong cơ sở giáo dục phổ thông 3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định' về điều chỉnh một số tiêu chí của bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch... 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và công tác... 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do... 18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 417
Hôm qua : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 3,173
Tuần trước : 4,128
Tháng này : 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23
Tháng trước : 36,12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 476,664