1

TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD

 

STT Họ và tên 
 1 Nguyễn Thị Bạch Thượng 
 2  Phạm Thị Linh Chi
 3  Phạm Thị Hải Yến
 4  Trần Thị Tuyết Mai (Tổ phó)
 5   Nguyễn Hiếu
 6  Phan Thị Bích Huyền
 7  Nguyễn Thị Hồng Nhung (Tổ trưởng)
 8  Huỳnh Thị Cẩm Lình