TỔ VĂN-THỂ-MỸ

TỔ TRƯỞNG: THẦY NGUYỄN HỮU TRUNG

BỘ MÔN: THỂ DỤC

 THẦY TRẦN VĂN TUẤN

BỘ MÔN: THỂ DỤC (P.CHỦ TỊCH CĐ)

 THẦY NGUYỄN DIỄM PHÚC

BỘ MÔN: THỂ DỤC

 THẦY CAO NGỌC SANG

BỘ MÔN: ÂM NHẠC

 THẦY HUỲNH ANH KHOA

BỘ MÔN: ÂM NHẠC

 CÔ PHẠM THỊ HỒNG QUYÊN

BỘ MÔN: MỸ THUẬT

 THẦY NGUYỄN THANH DUY

BỘ MÔN: MỸ THUẬT


Tác giả: Admin