KH phòng chống xâm hại tình dục trẻ em 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

KH phòng chống xâm hại tình dục trẻ em 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CỦ CHI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

_______________________________________

Số: 699tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-UBND

Củ Chi, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

 

KẾ HOẠCH

Công tác phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em

trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

_____________________

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng bị xâm hại, bị bạo lực. Các phòng, ban chuyên môn của huyện như Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Công an huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện,… và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tổ chức có hiệu quả Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại tình dục vẫn tiếp tục xảy ra, cụ thể: Trong năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, trên địa bàn huyện xảy ra tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 vụ xâm hại tình dục trẻ em; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 vụ trẻ em bị bạo lực, trong đó có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 vụ bạo lực học đường. Từ tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Công an huyện đã tiếp nhận tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 trường hợp tố cáo xâm hại tình dục trẻ em. Số lượng vụ việc trên là những vụ việc mà gia đình trẻ mạnh dạn tố cáo đến cơ quan công an thụ lý giải quyết. Thực chất, cũng còn những vụ mà nạn nhân và gia đình nạn nhân có tâm lý xấu hổ, muốn che giấu nỗi đau, không muốn công khai sự việc con mình bị lạm dụng, xâm hại, không dám phản ánh, tố cáo.

Nguyên nhân của tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em vẫn còn xảy ra là do:

- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của bậc làm cha, mẹ của trẻ và nhận thức của trẻ về kỹ năng phòng tránh bị xâm hại, bị bạo lực còn hạn chế.

- Một số trẻ em còn bị thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người lớn; bậc làm cha, mẹ chưa được cập nhật, nâng cao kỹ năng giáo dục con cái theo hình thức kỷ luật tích cực mà còn áp dụng biện pháp sử dụng roi vọt là chủ yếu; chưa có kỹ năng phát hiện những biểu hiện bất thường của con để phát hiện kịp thời tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại.

- Một số giáo viên trong nhà trường còn thiếu kỹ năng áp dụng biện pháp kỷ luật tích cực đối với học sinh; hoạt động của phòng tư vấn tâm lý học đường tại một số trường học chưa phát huy hiệu quả, hoạt động còn mang tính hình thức, chưa sâu sát, nắm bắt những biểu hiện bất thường của học sinh để có biện pháp can thiệp kịp thời; một số giáo viên còn thiếu kỹ năng kiềm chế cảm xúc.

- Hoạt động của một số chủ quản lý bể bơi chưa chú trọng đến việc thực hiện các biện pháp phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số xã, thị trấn chưa quan tâm đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; chưa theo dõi, giám sát, đôn đốc cán bộ thực hiện công tác trẻ em thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân huyện phân công; chưa quan tâm bố trí cán bộ phụ trách công tác trẻ em; cán bộ phụ trách công tác trẻ em còn kiêm nhiệm nhiều việc và thường xuyên thay đổi; lực lượng cộng tác viên phụ trách công tác trẻ em hoạt động chưa năng nổ, nhiệt tình, chưa nắm bắt hết tình hình của trẻ để báo cáo kịp thời.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật hình sự, pháp luật hôn nhân gia đình, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, pháp luật về bình đẳng giới, pháp luật về quyền trẻ em còn hạn chế, chưa thường xuyên, dẫn đến nhận thức của một bộ phận người dân về bình đẳng giới, về quyền của trẻ em, đặc biệt vẫn còn một số trường hợp đối tượng vi phạm pháp luật hình sự nhưng không biết bản thân có hành vi vi phạm.

- Sự xuống cấp về đạo đức của một số người cũng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục đối với trẻ em.

- Có một số vụ xâm hại tình dục trẻ em không thể xác định đối tượng phạm tội để xử lý theo quy định. Có nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, khi gia đình biết đã lưỡng lự trong cách giải quyết dẫn đến khai báo muộn, không biết cách thu giữ vật chứng cần thiết để giao nộp cho cơ quan chức năng dẫn đến việc thu thập chứng cứ đầy đủ, chính xác gặp nhiều khó khăn.

Xuất phát từ tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 như sau:

II. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, góp phần tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, tạo điều kiện cho trẻ em có điều kiện phát triển tốt nhất.

- Trong trường hợp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục thì phải được gia đình và các cơ quan, đơn vị có liên quan, phát hiện và can thiệp, kịp thời kết nối các dịch vụ giúp các em khỏi nguy cơ tiếp tục bị xâm hại, bị bạo lực, tạo điều kiện để các em hòa nhập cộng đồng tốt hơn.

2. Yêu cầu  

- Phải có sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của các Cấp Ủy Đảng, chính quyền và thủ trưởng các ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Phải có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch, đặc biệt là sự chủ động tham gia của công chức phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong quá trình tiếp nhận, xử lý các vụ việc có liên quan đến xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em.

- Nội dung các hoạt động phải phù hợp với thực tiễn, phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm mục tiêu nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân và nhận thức của trẻ em trong việc phòng, chống bạo lực trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Các chỉ tiêu cụ thể

- 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục được phát hiện được can thiệp, trợ giúp, chăm sóc và được tiếp cận ít nhất một trong các loại hình dịch vụ bảo vệ trẻ em để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển;

- 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% các trường hợp, vụ việc liên quan đến vi phạm quyền trẻ em được phát hiện có sự tham gia phối hợp xác minh, can thiệp, hỗ trợ của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện hoặc xã, thị trấn;

- 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% trẻ em và gia đình có trẻ em được tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% hộ gia đình, người dân được tuyên truyền và hiểu rõ pháp luật hình sự, pháp luật phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

- 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá%  thành viên Ban điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em của huyện họp ít nhất một lần/quý; mỗi thành viên Ban đều tự xây dựng kế hoạch và có cam kết thực hiện tốt kế hoạch về phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em.

-  1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá%  xã, thị trấn có bố trí cán bộ phụ trách công tác trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ phụ trách công tác trẻ em hoàn thành nhiệm vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

- 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% trường học trên địa bàn có bố trí phòng tư vấn và giáo viên tư vấn tâm lý học đường.

- 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% các cơ sở kinh doanh dịch vụ hồ bơi hoạt động có kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em.

- 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% trường mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn huyện có gắn camera quan sát lớp học, hành lang lớp học.

2. Nội dung các hoạt động

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quyền trẻ em.

- Tập huấn nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực cho cán bộ phụ trách công tác trẻ em tại huyện, xã, thị trấn và giáo viên tư vấn tâm lý tại các trường học.

- Tăng cường các hoạt động điều tra, xét xử, xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em theo hướng thân thiện với trẻ em.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em cấp huyện, xã, thị trấn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí

- Từ nguồn kinh phí hoạt động được phân bổ vào ngân sách của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

- Từ nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em của các xã, thị trấn.

- Từ nguồn kinh phí thực hiện các Chương trình bảo vệ trẻ em của huyện và thành phố.

- Từ nguồn kinh phí hoạt động tuyên truyền pháp luật, kinh phí sự nghiệp xã hội năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ từ các Chương trình, Dự án và các nguồn hỗ trợ khác của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

2. Phân công

2.1. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện. Kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân huyện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Tổ chức ít nhất tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cho 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá lượt cán bộ phụ trách công tác trẻ em và cộng tác viên trẻ em xã, thị trấn.

- Chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức Tọa đàm kỹ năng làm cha mẹ tốt, trong đó tập trung nội dung về kỹ năng phòng tránh và phát hiện trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, kỹ năng kìm chế cảm xúc của người lớn đối với trẻ em.

- Chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em; kỹ năng thực hiện quy trình can thiệp trường hợp trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực cho tất cả Hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học công lập, ngoài công lập trên địa bàn huyện, tất cả cán bộ phụ trách công tác trẻ em trên địa bàn huyện.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở thực hiện tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 cuộc truyền thông về tâm lý tuổi mới lớn, sức khỏe sinh sản cho hơn 1.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá em học sinh tại tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 trường trung học cơ sở trên địa bàn (dự kiến: Trường THCS Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Bình Mỹ).

- Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 phiên tòa hình sự giả định về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em cho hơn 1.8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá học sinh và phụ huynh tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 trường trung học cơ sở Hòa Phú và Thị trấn Củ Chi, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật trong thực hiện quyền trẻ em; kỹ năng phòng ngừa và phát hiện trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục; nâng cao nhận thức cho các em tuổi mới lớn về tình bạn, tình yêu và hạn chế những hành vi bạo lực học đường, phòng tránh bị xâm hại tình dục.

- Chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ huyện, phòng Y tế huyện, Công an huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện quản lý, kiểm tra hoạt động của các cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập; thống kê, rà soát, cập nhật trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập. Hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và thực hiện phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán trẻ em tại các cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn.

- Chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức thực hiện việc xây dựng, nhân rộng các mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS, trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, Ngôi nhà an toàn, Cộng đồng an toàn, Trường học an toàn và phòng, chống đuối nước trẻ em.

2.2. Thành viên Ban điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em của huyện

- Mỗi thành viên Ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành mình để xây dựng kế hoạch và có cam kết thực hiện tốt kế hoạch về phòng chống xâm hại và bạo lực trẻ em.

- Tham dự cuộc họp Ban điều hành bảo vệ và chăm sóc trẻ em định kỳ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 lần/quý. Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ trẻ em định kỳ hàng quý.

2.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

- Phối hợp với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kỹ năng phòng tránh bị xâm hại tình dục, bị bạo lực đối với trẻ em do phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện chủ trì tổ chức.

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trú đóng trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục đối với trẻ em.

- Hướng dẫn, củng cố, nâng chất hoạt động của phòng Tư vấn tâm lý tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện; hướng dẫn các trường mầm non gắn camera quan sát lớp học để phòng ngừa, xử lý các trường hợp bạo lực, xâm hại tình dục đối với trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các trường học xây dựng trường học thân thiện và bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương; xây dựng trường học an toàn theo quy định.

- Xây dựng, nhân rộng mô hình Nhóm trẻ em nòng cốt tại các trường học để giúp giáo viên tư vấn tâm lý nắm bắt, phát hiện, can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.

2.4. Phòng Tư pháp huyện

- Chủ trì phối hợp với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện thực hiện truyền thông, phổ biến về Luật Trẻ em và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, đặc biệt là một số nội dung mới của Luật Trẻ em.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác nuôi con nuôi. Rà soát, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác cấp giấy khai sinh cho trẻ em, đảm bảo 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% trẻ em cư trú trên địa bàn đều có giấy khai sinh.

- Chủ trì phối hợp với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện xây dựng tờ rơi với nội dung: tuyên truyền nâng cao nhận thức về hành vi bạo lực và xâm hại tình dục đối với trẻ em; các quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm về bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; số điện thoại đường dây nóng khi phát hiện có các hành vi xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em.

2.5. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

- Hướng dẫn, kiểm tra việc chủ các cơ sở kinh doanh hồ bơi thực hiện các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tại các hồ bơi.

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em  gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đưa tiêu chí xã, thị trấn phù hợp với trẻ em là một trong những tiêu chí đánh giá công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới”, “xã, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

2.6. Phòng Nội vụ huyện

- Kiện toàn quy chế tổ chức, hoạt động và nhân sự của Ban điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện và xã, thị trấn.

- Phối hợp Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Y tế huyện rà soát, kiện toàn, nâng chất hoạt động của cán bộ phụ trách công tác trẻ em và mạng lưới cộng tác viên Dân số - kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, thị trấn.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn bố trí công chức Văn hóa-Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội; bố trí cán bộ không chuyên trách phụ trách công tác Trẻ em - Bình đẳng giới.

2.7. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

 - Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cân đối từ nguồn kinh phí sự nghiệp xã hội năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đối với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện để thực hiện các hoạt động phát sinh trong công tác phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.

2.8. Công an huyện

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống phạm pháp hình sự, trong đó, tập trung các giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Phối hợp phát động, tổ chức thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Kịp thời phát hiện, thu thập thông tin, lập hồ sơ xử lý triệt để, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt, Công an huyện phải lập hồ sơ đưa trẻ đi giám định pháp y ngay sau khi tiếp nhận các thông tin cơ bản đến việc trẻ em bị xâm hại tình dục; đảm bảo tính bảo mật thông tin của trẻ bị xâm hại tình dục.

- Chỉ đạo Công an xã, thị trấn phải thông tin ngay khi bắt đầu tiếp nhận các vụ việc liên quan đến trẻ em bị xâm hại tình dục để phối hợp xử lý kịp thời.   

- Cung cấp thông tin về trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục đến phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện để phối hợp hỗ trợ can thiệp kịp thời.

- Trong quá trình tiếp nhận, điều tra, giải quyết các vụ việc có liên quan đến trẻ em, Công an huyện phải bám sát các nguyên tắc về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em; hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp phải yêu cầu trẻ gợi nhớ lại nhiều lần các vụ việc trẻ bị xâm hại, bị bạo lực; bảo vệ an toàn tuyệt đối đối với các trường hợp trẻ là nhân chứng; hạn chế đến mức thấp nhất việc tiến hành đối chất giữa trẻ em và bị can, bị cáo để không làm tổn thương tâm lý , tinh thần của trẻ em. Đối với các vụ án xâm hại tình dục, hành hạ, mua bán, chiếm đoạt trẻ em thì chỉ tiến hành đối chất khi thấy vụ việc đó là cần thiết để làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án mà nếu không đối chất thì không thể giải quyết được vụ án.

2.9. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện

 Thường xuyên trao đổi với Công an huyện và phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện về kết quả xét xử các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực trẻ em trên địa bàn huyện.

2.1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục kỹ năng làm cha, mẹ tốt; kỹ năng phát hiện, phòng tránh trẻ em bị bị bạo lực, bị xâm hại tình dục; kỹ năng kiềm chế cảm xúc … cho những phụ huynh có con nhỏ dưới 16 tuổi.

- Phối hợp với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao kỹ năng bảo vệ trẻ em.

- Giám sát các hoạt động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trẻ em của các phòng, ban có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

2.11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện

- Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viện đoàn thể mình thực hiện tốt các quyền cơ bản của trẻ em; nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan công an hoặc cán bộ bảo vệ trẻ em cấp huyện, xã, thị trấn về việc trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực.

- Giám sát việc tiếp nhận, xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.

2.12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Mỗi xã, thị trấn tổ chức ở mỗi ấp ít nhất tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 cuộc truyền thông nâng cao năng lực về kỹ năng phòng tránh và phát hiện trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. pháp luật hình sự, pháp luật phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em theo tờ rơi Hội đồng tuyên truyền phổ biến pháp luật.

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về quy trình can thiệp theo Thông tư số 23/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá về Quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bạo lực, bị xâm hại tình dục. Không để xảy ra trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực mà không được can thiệp, hỗ trợ, kết nối các dịch vụ kịp thời; đảm bảo tính bảo mật thông tin và can thiệp thân thiện đối với trẻ em bị xâm hại tình dục.

- Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 với chủ đề Phòng chống xâm hại trẻ em”; thực hiện Mùa hè an toàn” nhằm giảm tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.

- Tăng cường truyền thông, giới thiệu rộng rãi về đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em: 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.1567 (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); 19tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.54.55.59 (Trung tâm Công tác Xã hội Trẻ em Thành phố); 113 (Cảnh sát phản ứng nhanh); tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá868.53tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.119 (Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện) để mọi người dân và trẻ em liên hệ khi có nhu cầu thông báo, tìm kiếm thông tin và được tư vấn, hỗ trợ.

- Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, lấy phòng ngừa là chính. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới, về quyền của trẻ em; hành vi bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em phải được phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật; trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, bị xâm hại tình dục được ưu tiên bảo vệ, giúp đỡ kịp thời phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã, thị trấn trong phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên trẻ em, câu lạc bộ trợ giúp trẻ em, câu lạc bộ tuyên truyền viên đồng đẳng để nâng cao khả năng tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác, phát hiện sớm, tự phòng ngừa các hoạt động xâm hại tình dục.

- Hướng dẫn người thân và gia đình trẻ khi phát hiện trẻ bị xâm hại tình dục, bị bạo lực phải trình báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ tư vấn, giải quyết tránh để lọt tội phạm.

- Triển khai đến các ngành, đoàn thể và Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn phối hợp thực hiện tốt nội dung: Xã hội, gia đình, nhà trường giáo dục, trang bị kỹ năng sống cho các em; phổ biến những kiến thức về giới tính một cách khéo léo, lành mạnh góp phần phòng chống việc lạm dụng tình dục trẻ em trong cuộc sống.

 - Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Gửi kế hoạch về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện) trước ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

2.13. Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Công an huyện tổ chức tuyên truyền tập huấn về kỹ năng phòng tránh bị xâm hại tình dục, bị bạo lực cho học sinh của trường; chủ động mời chuyên gia tâm lý nói chuyện với học sinh về giáo dục giới tính, hướng dẫn cách phòng chống nạn bị lạm dụng tình dục; tăng cường dạy cho học sinh những điều cần biết, cần tránh và kỹ năng phòng vệ, tự bảo vệ mình trước các nguy cơ thiếu an toàn, nguy cơ bị xâm hại tình dục.

3. Chế độ báo cáo

Các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng vào ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 6, báo cáo 9 tháng vào ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, báo cáo năm vào trước ngày 15 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, báo cáo gửi về phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện để tổng hợp báo cáo Thường trực UBND huyện và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố.

Trên đây là kế hoạch Công tác phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 trên địa bàn huyện, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt./. 

Nơi nhận :

- Sở LĐ-TB&XH Thành phố - Phòng BVCSTE;

- TT. Huyện Ủy;

- TT. HĐND huyện;

- TT.UBND huyện(CT và các PCT);

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể;

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện;

- Phòng Tư pháp huyện;

- Công An huyện;

- Tòa án nhân dân huyện;

- Viện Kiểm sát nhân dân huyện;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;

- Phòng Nội vụ huyện;

- Phòng Y tế huyện;

- Trung tâm Y tế Dự phòng huyện;

- Đài truyền thanh huyện;

-Thành viên Ban Điều hành BVCSTE huyện;

- UBND xã, thị trấn;

- Lưu VT, P.LĐTBXH.2.NTHPhí.6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Hiền

 

 

Tác giả: UBND huyện Củ Chi
Tải file đính kèm: 699tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáKH-UBND chong xam hai tinh duc tre em.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)