BC học sinh dân tộc quý 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BC-THCSTTH
Ngày ban hành: 26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Ngày có hiệu lực: 26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Người ký: Trần Trung Tín
Trích yếu: BC học sinh dân tộc quý 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Nội dung:

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

TÂN THÔNG HỘI

 


Số :15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá /BC-THCSTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Củ Chi,ngày 26tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác dân tộc quý 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

 

            I. TÌNH HÌNH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN:

          1. Về kinh tế và đời sống:

- Số học sinh dân tộc có 14 em, được các cơ sở trên địa bàn nuôi dạy và chăm sóc cho đi học tại trường.

- Giáo viên: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 (Dân tộc Mường)

          2. Về văn hóa - xã hội - giáo dục trong đồng bào dân tộc:

Về văn hóa, xã hội, thực hiện đúng chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước ta, thực sự góp phần bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa của người dân các dân tộc. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được duy trì và phát triển.

Trong công tác giáo dục và đào tạo, Ðảng và Nhà nước cũng như nhà trường rất quan tâm, đầu tư để nâng cao dân trí, cho con em người dân tộc.

          3. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho người dân tộc thiểu số;

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:

1. Công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tổ chức một số nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác dân tộc hàng năm và dài hạn.

- Tổ chức rà soát, phân định người dân tộc theo trình độ phát triển theo tiêu chí hướng dẫn của Trung ương.

- Xây dựng hệ thống thông tin về công tác dân tộc.

- Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh là người dân tộc thiểu số còn khó khăn;

 2. Công tác phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách.

- Phối hợp với các ban, ngành có liên quan xây dựng chính sách để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Chính phủ trong đơn vị.

- Xây dựng các Chương trình, dự án, đề án mới để thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Chính phủ .

3. Công tác tiếp dân, thực hiện công tác dân tộc:

- Công tác tiếp công dân: Thực hiện đúng qui định, qui trình của đơn vị

- Công tác xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không

4. Công tác pháp chế, thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

- Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân đến từng CB-GV-NV.

- Thực hiện tốt chính sách động viên, khuyến khích người có uy tín tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách; phát huy vai trò người có uy tín góp phần đảm bảo an ninh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh xóa bỏ tư tưởng xấu đối với các em người dân tộc thiểu số.

- Thực hiện và quản lý tốt công tác dân tộc thiểu số tránh để các phần tử xấu lợi dụng;

- Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục.

  1. Công tác tổ chức thực hiện:

    - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới; coi công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách .

    -  Huy động và tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển người dân tộc thiểu số theo hướng phát triển bền vững; nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực.

    - Tập trung đề xuất các chính sách hỗ trợ người dân tộc để thu hẹp khoảng cách sự chênh lệch về phát triển giữa các dân tộc thiểu số với dân tộc đa số; tạo điều kiện đề người dân tộc tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng lợi các dịch vụ, phúc lợi xã hội.

    - Phát triển toàn diện và đồng bộ văn hóa từng dân tộc, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống kết hợp tiếp thu những tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân theo quy định của pháp luật,

  2. Đánh giá chung:

- Thuận lợi:

+ Về kinh tế xã hội đã có sự chuyển biến đáng kể.

+ Có các chương trình, chính sách cho người dân tộc

+ Trong công tác giáo dục và đào tạo, những năm qua, Ðảng và Nhà nước cũng như địa phương rất quan tâm, đầu tư để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực con người.

          - Khó khăn:

+ Ðời sống các em dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

+ Về văn hóa, lĩnh vực này phát triển chưa tương xứng với phát triển kinh tế.

          7. Kiến nghị: Không

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC DÂN TỘC CUỐI NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17:

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh, tăng cường giáo dục đào tạo con em dân tộc thiểu số;

- Mở rộng dạy và học ngôn ngữ dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên;

- Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh và giáo viên là người dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn;

- Nâng cao chất lượng giảng dạy, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề phù hợp với năng lực;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật người dân tộc thiểu số./.

 

Nơi gởi:

- Phòng GD&ĐT Củ Chi (để báo cáo);

- Lưu VP, NVThanh.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

File đính kèm  Tệp đính kèm: bao_cao_dan_toc_thieu_so_quy_3_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17_doc_2982tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá178.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm