BC thời điểm đánh giá chuẩn HT 16-17

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 93/VP-TTH
Ngày ban hành: 16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Ngày có hiệu lực: 16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Người ký: Thân Lê Hồng Nhung
Trích yếu: BC thời điểm đánh giá HT 16-17
Nội dung:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

TÂN THÔNG HỘI

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 93/ TTH-VP

Củ Chi, ngày16 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

        Về báo cáo thời điểm tổ chức đánh giá

                  Chuẩn Hiệu trưởng

 

                                    Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Củ Chi

 

Thực hiện văn bản số 665/GDĐT-TC ngày 11 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 về việc hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động;

                   Nội dung công việc được thực hiện vào thời điểm cụ thể như sau:

                   Thời gian: Lúc 7 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút ngày 24 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

                   Địa điểm: Trường THCS Tân Thông Hội

Trên đây là lịch tổ chức đánh giá chuẩn Hiệu trưởng của nhà trường, nay nhà trường báo cáo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết và cử người tham dự./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT Củ Chi (để báo cáo);

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

File đính kèm