QĐ khen thưởng HS giỏi 16-17

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 99/QĐ-TTH
Ngày ban hành: 23/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Ngày có hiệu lực: 23/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Người ký: Thân Lê Hồng Nhung
Trích yếu: QĐ khen thưởng HS giỏi 16-17
Nội dung:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  CUÛ CHI                                    COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

   TRÖÔØNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                                                           Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

                TAÂN THOÂNG HOÄI                                                   

                                                                                               

               Soá : 99/QÑ –TTH                                                              Củ Chi,  ngaøy   23  thaùng  5  naêm  2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

 

QUYEÁT  ÑÒNH

V Công nhận và khen thưởng học sinh Giỏi  

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

                                                                                        ____________________

 

HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔØNG THCS TAÂN THOÂNG HOÄI

 

Caên cöù Thông tư 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 cuûa Boä tröôûng Boä GD&ÑT V/v ban haønh quyeàn haïn chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa hieäu tröôûng ñöôïc ghi trong ñieàu leä øtröôøng THCS, tröôøng THPT vaø tröôøng phoå thoâng coù nhieàu caáp hoïc;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Trường THCS Tân Thông Hội;

Căn cứ Thông tư 58/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT- BGD&ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Bộ GD&ĐT về Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học phổ thông và học sinh trung học cơ sở ;

Căn cứ văn bản số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Bộ GD%ĐT về hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới;

Xeùt ñeà nghò cuûa hoäi ñoàng chuyên môn tröôøng ñöôïc hoïp vaøo ngaøy 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng  5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

QUYEÁT ÑÒNH:

                     

                    Ñiều 1. Nay coâng nhaän vaø khen thöôûng 437 (Bốn trăm ba mươi bảy ) em hoïc sinh ñaõ

                               ñaït thaønh tích trong hoïc taäp laø hoïc sinh gioûi  naêm hoïc  2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

                                                            (Danh saùch keøm theo)

                 Ñiều 2.  Caùc  Em hoïc sinh coù teân treân ñöôïc caáp giaáy khen vaø phaàn thöôûng theo nhö qui

                                       ñònh hieän haønh.

                 Ñiiều 3 . Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù .

                                Toå tröôûng caùc toå, caùc CB-GV-GVCN,  caùc em hoïc sinh coù teân ôû ñieàu 1 coù

                                 traùch nhieäm thi  haønh quyeát ñònh naøy./.

                       

 Nơi nhận :                                                                                                                                                       HIEÄU TRÖÔÛNG

  • Nhö ñieàu 3
  • PGD Cuû Chi (ñeå baùo caùo);
  • Löu                                                
File đính kèm  Tệp đính kèm: QUYET DINH khen thuong HS gioi hang nam.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm