Trường THCS Trường Thọ quận Thủ Đức xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức của Trường THCS Trường Thọ- quận Thủ Đức Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

           UBND QUẬN THỦ ĐỨC                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THỌ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                  

                 Số:      /KH-THCSTrT                             Thủ Đức, ngày      tháng     năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức của Trường THCS Trường Thọ- quận Thủ Đức

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 


Căn cứ Nghị định số 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP ngày 12 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12
của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Nghị định số 161/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 18/NĐ-CP  ngày 29 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12
của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư
số 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 15/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12
của Bộ Nội vụ hướng dẫn
về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT/BNV ngày 14 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số qui định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chánh nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ  Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đál/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 24 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (viết tắt là Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT);

Căn cứ  Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Thông Tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (viết tắt là Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BTTTT);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 16 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;

Căn cứ Thông tư số 45/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập;

Trường THCS Trường Thọ quận Thủ Đức xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Tuyển dụng viên chức nhà nước có phẩm chất đạo đức tốt, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ; phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Việc tổ chức tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt.

3. Công tác xét tuyển phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan và đúng quy định của nhà nước.

II. Thực trạng tình hình đội ngũ

1. Biên chế được UBND Quận giao: 77

2. Về tình hình đội ngũ:

 • Tổng số người làm việc hiện có: 61 người, cụ thể:

+ CBQL: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2

+ Giáo viên: 53

+ Nhân viên:

 • Biên chế: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
 • Hợp đồngtheo Nghị định 68: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3

3. Về quy mô trường lớp năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:

- Hạng trường:  Hạng I

- Tổng số lớp: 39

- Tổng số học sinh: 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4

4. Dự kiến số người nghỉ hưu, nghỉ việc (từ tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19): tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá người

III. Nhu cầu

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Trường THCS Trường Thọ tuyển dụng 15 viên chức với các chức danh:

- Giáo viên: 13, gồm:

+ Giáo viên môn Văn: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2

+ Giáo viên môn Toán: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

+ Giáo viên môn Hóa: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

+ Giáo viên môn Sinh: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2

+ Giáo viên môn Sử: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2

+ Giáo viên môn Địa: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

+ Giáo viên môn GDCD: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

+ Giáo viên môn Mỹ thuật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

+ Giáo viên môn KTCN: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

+ Giáo viên Tổng phụ trách Đội: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

- Thiết bị - Thí nghiệm: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

- Công nghệ thông tin: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

IV. Nguyên tắc:

1. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Nghị định số 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP, Nghị định số 161/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP.

2. Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt.

3. Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh.

4. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

5. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp ứng viên trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

6. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 vị trí việc làm tại một đơn vị, nếu đăng ký dự tuyển cùng một vị trí việc làm tại hai đơn vị khác nhau trong Quận sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Lệ phí dự tuyển không hoàn trả lại.

7. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho kỳ tuyển dụng lần sau.

8. Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của ứng viên đăng ký dự tuyển, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

 V. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
 2. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật Lao động hiện hành;
 3. Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
 4. Có lý lịch rõ ràng;
 5. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
 6. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
 1. Người dự tuyển các chức danh phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển (gồm trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và tin học).

3. Đối với yêu cầu về trình độ Tin học và Ngoại ngữ:

- Đối với trình độ Ngoại ngữ: Căn cứ công văn số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá89/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC. Trình độ A tương đương A1 (bậc 1 Khung 6 bậc); B tương đương A2 (bậc 2 Khung 6 bậc); C tương đương B1 (bậc 3 Khung 6 bậc);

- Đối với trình độ Tin học: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 17/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

 • LƯU Ý: người dự tuyển xem nội dung cụ thể tại Phụ lục 2 kèm theo kế hoạch này: về quy đổi trình độ ngoại ngữ, tin học và về danh sách các đơn vị được cho phép cấp chứng chỉ.
 1. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
 1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

5. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án,
quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

6. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Chính phủ.

 

 

 

VI. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 2 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thực hành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy của người dự tuyển (giáo viên) hoặc nghiệp vụ công tác (nhân viên).

Lưu ý:

- Cá nhân dự tuyển không đủ điểm ở vòng 2 sẽ không được phúc khảo.

- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

- Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điển tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

            VII. Hội đồng xét tuyển viên chức và các ban giúp việc:

 1. Hội đồng xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng viên chức được thành lập và làm việc căn cứ Khoản1, Khoản 2 Điều 6, Mục I, Chương II Nghị định số 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 161/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP của Chính phủ.

            Dự kiến thành phần:

 • Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, Chủ tịch Hội đồng;
 • Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thọ, Phó Chủ tịch;

  -    Ông Phạm Đức Sơn - Trưởng Phòng Nội vụ quận Thủ Đức, Ủy viên kiêm Thư ký

 • Ông Dương Hoàng Tuấn - Trưởng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức, Ủy viên;

-    Ông Lê Tiến Sĩ - Phó Hiệu trưởng chuyên môn, Ủy viên.

2. Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển: do Hội đồng tuyển dụng thành lập, có nhiệm vụ Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 161/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự kiến thành phần:

- Ông Nguyễn Anh Phong- Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo bậc THCS, Trưởng Ban;

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh- Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thọ, Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

- Bà Bạch Thị Mộng Tuyền, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, Thành viên.

3. Ban Kiểm tra sát hạch: do hội đồng tuyển dụng thành lập theo quy định tại Điều 23 Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BNV ngày 28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Nội vụ .

            Dự kiến thành phần:

- Ông Nguyễn Anh Phong - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo bậc THCS, Trưởng Ban;

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thọ, Thành viên;

- Ông Lê Tiến Sĩ - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thọ , Thành viên;

- Bà Lê Thị Phương Liên – Giáo viên THCS Ngô Chí Quốc, Thành viên;

- Bà Võ Thị Duy Diệp – Giáo viên THCS Trường Thọ, Thành viên;

- Bà Hồ Thị Lệ Xuân – Giáo viên THCS Tam Bình, Thành viên;

- Ông Nguyễn Đăng Nam – Giáo viên THCS Linh Trung, Thành viên;

- Ông Võ Hùng Minh -  Chuyên viên Phòng giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

- Bà Lê Hà Kim Khánh – Giáo viên Trường THCS Linh Đông (Sinh), Thành viên;

- Bà Khưu Thị Thanh Hiền – Giáo viên trường THCS Linh Trung, Thành viên;

- Ông Đỗ Quốc Thịnh – Giáo viên THCS Ngô Chí Quốc, Thành viên;

- Bà Lâm Kim Cường – Giáo viên THCS Linh Đông, Thành viên;

- Đại diện Hội đồng đội Quận Thủ Đức.

VIII. Hồ sơ dự xét tuyển

Người dự tuyển chuẩn bị tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 bộ hồ sơ, cụ thể:

1. Bộ hồ sơ thứ nhất: người dự tuyển nộp khi đến tham dự vòng 1, bộ hồ sơ sắp xếp theo thứ tự các thành phần gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu): tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 bản;

2. Bản sao không công chứng của Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân; các văn bằng chuyên môn, bảng điểm kết quả học tập toàn khóa, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Ngoại ngữ; tất cả các bản sao không công chứng phải xuất trình kèm bản chính để đối chiếu: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản;

3. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

4. Bản sao không công chứng của các minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) như: Các quyết định và hợp đồng liên quan (đối với đối tượng a); các bằng khen hoặc các loại giấy chứng nhận có giá trị pháp lý (đối với đối tượng b); các quyết định liên quan (đối với đối tượng c), tất cả các minh chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

2. Bộ hồ sơ thứ hai: người dự tuyển nộp tại đơn vị trúng tuyển sau khi nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, bộ hồ sơ sắp xếp theo thứ tự các thành phần gồm:

 1. Bản thông báo công nhận kết quả trúng tuyển: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản;
 2. Bản sao Phiếu đăng ký dự tuyển: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản;
 3. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản;
 4. Bản sao không công chứng của Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân; các văn bằng chuyên môn, bảng điểm kết quả học tập toàn khóa, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Ngoại ngữ; tất cả các bản sao không công chứng phải xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.

  Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

 5. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BYT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;
 6. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

Đối với người trúng tuyển có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục từ đủ 12 tháng trở lên thì bổ sung thành phần hồ sơ nộp để đơn vị tiếp nhận thực hiện hồ sơ đề nghị xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp diện miễn thực hiện tập sự, gồm:

 1. Bản sao không công chứng Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động kèm bản chính để đối chiếu;
 2. Sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội;
 3. Bản sao không công chứng Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc kèm bản chính để đối chiếu.
 4. Các danh hiệu thi đua (nếu có): Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, ...

3. Lưu ý:

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc đơn vị tiếp nhận phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, bị hủy kết quả trúng tuyển và không được đăng ký tuyển dụng trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

IX. Quy trình, thời gian, địa điểm

Đề nghị người dự tuyển thường xuyên theo dõi thông báo trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (http://www.thuduc.hochiminhcity.gov.vn) hoặc trang web của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức (pgdthuduc.www.mencosmeticskr.com)

 Người dự tuyển theo dõi và thực hiện tuần tự theo các bước sau:

Bước 1: Người dự tuyển đăng ký dự tuyển

Ứng viên nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu): tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản tại Trường THCS Trường Thọ trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày thông báo đến hết ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Địa chỉ : 71/25 Đường 8, khu phố 2, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Số điện thoại: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2862837778

Bước 2: Người dự tuyển tham dự xét tuyển vòng 1

- Thời gian: dự kiến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 ngày, từ  ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

- Địa điểm: dự kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo (Số 2 Nguyễn Công Trứ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh).

Người dự tuyển đem theo Bộ hồ sơ thứ nhất đến để được kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn.

Bước 3: Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập ứng viên tham dự vòng 2

- Thời gian: dự kiến thứ hai ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

- Nơi đăng thông báo: niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, đăng trên trang thông tin điện tử của UBND quận Thủ Đức, Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 4: Người dự tuyển đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2

- Thời gian: dự kiến, từ ngày 14,15/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

- Địa điểm: dự kiến Trường Trung học cơ sở Bình Thọsố 39 đường Thống Nhất,  phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức;

Người dự tuyển đem theo bản chính CMND hoặc Thẻ căn cước công dân, bút và các tài liệu cần thiết để tham dự xét tuyển vòng 2 kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy của người dự tuyển (giáo viên) hoặc nghiệp vụ công tác (nhân viên).

Bước 5: Hội đồng tuyển dụng niêm yết và thông báo kết quả xét tuyển viên chức

- Thời gian: dự kiến ngày 25/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

- Nơi đăng thông báo: niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, đăng trên trang thông tin điện tử của UBND quận Thủ Đức, Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 6: Người trúng tuyển đến đơn vị đăng ký dự tuyển để nhận nhiệm sở

- Thời gian: dự kiến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Người dự tuyển đem theo Bộ hồ sơ thứ hai để nộp cho đơn vị tuyển dụng.

Bước 7. Đơn vị tiếp nhận người trúng tuyển đến nhận nhiệm sở

Ngay sau khi người dự tuyển đến đơn vị nhận nhiệm sở để nộp bộ hồ sơ thứ hai, Thủ trưởng đơn vị thực hiện các việc sau:

- Kiểm tra hồ sơ người nhận nhiệm sở: đối chiếu với bản chính các văn bằng, kết quả học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, đối tượng ưu tiên (nếu có) và trường hợp đặc biệt (nếu có).

- Thực hiện ký hợp đồng làm việc theo quy định.

Trường THCS Trường Thọ quận Thủ Đức sẽ căn cứ tình hình thực tế số lượng viên chức được tuyển dụng trong đợt này để có cơ sở tuyển dụng bổ sung các đợt tiếp theo trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường THCS Trường Thọ quận Thủ Đức kính trình Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức xem xét phê duyệt./.

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- UBND quận Thủ Đức;

- Phòng Nội vụ;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;                                                                                     

- Lưu: VT.       

                                                                                  Nguyễn Thị Hoàng Anh