Thành tích năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1623/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, trường đã đạt các thành tích nổi bật sau: Đạt nguyện vọng lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá vào các trường THPT công lập: 267/273 HS (97,8%), có 18 HS đậu vào các trường THPT chuyên và có điểm chuẩn cao. Có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 HS được xét chọn giải Lê Quí Đôn. Hiệu suất đào tạo sau tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 năm học: 97,5%. Đạt HSG bộ môn: 15 HS cấp TP và 38 HS cấp Quận. Có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 GV đạt giải thưởng "Võ Trường Toản". Tham gia và đạt giải các phong trào, hội thi chuyên môn - văn thể mỹ. Tổ chức đầy đủ các hoạt động xã hội - ngoại khóa.

Thành tích năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1327/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13, trường đã đạt các thành tích nổi bật sau: - Đạt nguyện vọng lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá vào các trường THPT công lập: 258/26tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá HS (99,2%), có 22 HS đậu vào các trường THPT chuyên và có điểm chuẩn cao. - Có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 HS được đề nghị xét chọn giải Lê Quí Đôn. - Hiệu suất đào tạo sau tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 năm học: 98,1%. - Đạt HSG bộ môn: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 HS cấp TP và 44 HS cấp Quận. - Có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 GV đạt giải thưởng "Nhà giáo vì sự nghiệp giáo dục Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá". - Tham gia và đạt giải các phong trào, hội thi chuyên môn - văn thể mỹ (14 hoạt động). - Tổ chức đầy đủ các hoạt động xã hội - ngoại khóa.

Thành tích năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1427/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14, trường đã đạt các thành tích nổi bật sau: - Đạt nguyện vọng lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá vào các trường THPT công lập: 247/274 HS (9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,1%), có 26 HS đậu vào các trường THPT chuyên và có điểm chuẩn cao. - Có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 HS được đề nghị xét chọn giải Lê Quí Đôn. - Hiệu suất đào tạo sau tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 năm học: 98,2%. - Đạt HSG bộ môn: 18 HS cấp TP và 36 HS cấp Quận. - Có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 GV đạt giải thưởng "Nhà giáo vì sự nghiệp giáo dục Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá". - Tham gia và đạt giải các phong trào, hội thi chuyên môn - văn thể mỹ (21 hoạt động). - Tổ chức đầy đủ các hoạt động xã hội - ngoại khóa.

Thành tích năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1527/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, trường đã đạt các thành tích nổi bật sau: - Đạt nguyện vọng lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá vào các trường THPT công lập: 256/296 HS (86,5%), có 21 HS đậu vào các trường THPT chuyên và có điểm chuẩn cao. - Có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 HS được đề nghị xét chọn giải Lê Quí Đôn. - Hiệu suất đào tạo sau tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 năm học: 99,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá%. - Đạt HSG bộ môn: 18 HS cấp TP và 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá HS cấp Quận. - Có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 GV đạt giải thưởng "Võ Trường Toản" và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 GV đạt giải thưởng "Nhà giáo vì sự nghiệp giáo dục Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá". - Tham gia và đạt giải các phong trào, hội thi chuyên môn - văn thể mỹ. - Tổ chức đầy đủ các hoạt động xã hội - ngoại khóa.