Quá trình hình thành và pt trường mn tự tân

Quá trình hình thành và pt trường mn tự tân 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Trường mầm non xã Tự Tân thành lập từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 1999, tiền thân là khối nhà trẻ, khối mẫu giáo. Trải qua quá trình xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, tập thể CBGV và học sinh nhà trường đã vượt qua khó khăn từ những ngày đầu để đạt được những thành tích đáng được trân trọng.

Hội thi cô nuôi giỏi MNVT

Hội thi cô nuôi giỏi MNVT6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Hôi thi côc nuôi

Kế hoạch tháng 3 năm 2014

Kế hoạch tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá146/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Công tác tháng

Thiếu đất xây trường

Thiếu đất xây trường6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Lượng trẻ mầm non đang gia tăng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất TP HCM do người nhập cư ngày càng đông, nhưng việc xây trường mầm non ở đây lại gặp nhiều vướng mắc

Thơ

Thơ6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

HAI TIẾNG THÂN THƯƠNG Hai tiếng "cô ơi!" sao thân thương quá đỗi Từ môi xinh bé cất gọi cô ơi! Cô ơi! Con ăn cơm rồi nhé! Sạch cả tô mà chẳng đổ ra bàn Cô ơi! Con uống thuốc rồi cô ạ! Khen con đi, con uống giỏi chưa nè Thuốc đắng lắm mà con không hề khóc Uống thuốc rồi sẽ khỏi bệnh ngay thôi!

Bai viết

Bai viết6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

nghÞ quyÕt v/v gi÷ g×n æn ®Þnh an ninh chÝnh trÞ TrËt tù an toµn x• héi giai ®o¹n 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bìa hoa

Bìa hoa6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

adhskjfbdkgbsnj/

bản cam kết thực hiện quy chế

bản cam kết thực hiện quy chế6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

b¶n cam kÕt thùc hiÖn quy chÕ tr­êng mÇm non N¨m häc 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Hä vµ tªn :………………………………………………………………………… Chøc vô : ………………………………………………………………………… Tr×nh ®é chuyªn m«n : …………………………………………………………… D¹y ch­¬ng tr×nh : ………………………………………………………………. Sau khi ®­îc häc tËp quy chÕ tr­êng mÇm non .T«i xin cam kÕt thùc hiÖn quy chÕ víi c¸c néi dung sau : …………………………………………………………………………………………

Đơn vị văn hóa

Đơn vị văn hóa6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Tê tr×nh V/ V phª duyÖt quy ­íc x©y dùng nhµ tr­êng - ®¬n vÞ v¨n ho¸ n¨m 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 KÝnh göi: Liªn ®oµn lao ®éng huyÖn Vò Th­ Ban chØ ®¹o phong trµo toµn d©n x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa UBND x• Minh Khai

soan giảng6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Bài giảng

Bài giới thiệu

Bài giới thiệu6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Nằm ở trung tâm của thị trấn VT, trường MN Hoạ My là ngôi nhà thứ 2 của các thế hệ mầm non trên thị trấn, là trường MN công lập đầu tiên trong toàn huyện. Tù khi thành lập đến nay, trường liên tục đạt Tiên tiến, Tiên tiến xuất sắc, nhiều năm là đơn vị dẫn đầu về mọi mặt của cấp hoc, của thị trấn.

Mẫu đơn xin nhập học

Mẫu đơn xin nhập học6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG - Quyết định số 655-QĐ/TU, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quyết định ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.