Mẫu báo cáo tổ chuyên môn trực tuyến hki 2016-2017

Mẫu báo cáo tổ chuyên môn trực tuyến hki 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá173tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hồ sơ chủ nhiệm cuối hk1 (nh_2016-2017)

Hồ sơ chủ nhiệm cuối hk1 (nh_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Phân Công Trực Các Bộ Phận HK2 (GIÁM THỊ, THƯ VIỆN, THIẾT BỊ, HỌC VỤ) NH_2016-2017

Phân Công Trực Các Bộ Phận HK2 (GIÁM THỊ, THƯ VIỆN, THIẾT BỊ, HỌC VỤ) NH_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1729/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Lịch Trực Tết Dương Lịch (2017)_Mới Nhất

Lịch Trực Tết Dương Lịch (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)_Mới Nhất29/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Phân công chuyên môn hkii (nh_2016-2017)

Phân công chuyên môn hkii (nh_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Phan cong coi thi hki _ nh 2016-2017

Phan cong coi thi hki _ nh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá175/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Phan công trực lễ 2/9/2016

Phan công trực lễ 2/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1629/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Phan cong chuan bi khai giang nam hoc 2016-2017

Phan cong chuan bi khai giang nam hoc 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1726/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Phân công trực Học vụ từ 22/8/2016

Phân công trực Học vụ từ 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1622/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Phân công trực các bộ phận HKI năm học 2016-2017

Phân công trực các bộ phận HKI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1715/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thư mời Dự Lễ hội giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2016_Họp HĐSP tháng 4

Thư mời Dự Lễ hội giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16_Họp HĐSP tháng 4 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thư mời dự Hội nghị CBCC năm học 15-162tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thư mời họp HĐSP định kỳ tháng 10 năm 2015

Thư mời họp HĐSP định kỳ tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1512/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Lịch trực thiết bị_Áp dụng từ ngày 12/10/15

Lịch trực thiết bị_Áp dụng từ ngày 12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1512/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15