[KẾ HOẠCH] Chuyên môn tháng 5 năm 2020

[KẾ HOẠCH] Chuyên môn tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[KẾ HOẠCH] Tổ chức cho học sinh đi học trở lại

[KẾ HOẠCH] Tổ chức cho học sinh đi học trở lại29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[KẾ HOẠCH] Thực hiện dạy học trực tuyến và hướng dẫn kiểm tra đánh giá theo văn bản 1029/GDĐT-TrH

[KẾ HOẠCH] Thực hiện dạy học trực tuyến và hướng dẫn kiểm tra đánh giá theo văn bản 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29/GDĐT-TrH14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[KẾ HOẠCH] Giảng dạy khi học sinh đi học trở lại

[KẾ HOẠCH] Giảng dạy khi học sinh đi học trở lại14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[KẾ HOẠCH] Tháng 4 - Năm 2020

[KẾ HOẠCH] Tháng 4 - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[KẾ HOẠCH] Hội thi tin học trẻ NH:19-20

[KẾ HOẠCH] Hội thi tin học trẻ NH:19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[KẾ HOẠCH] Điều chỉnh khung thời gian thực hiện nội dung chương trình Học Kỳ II Năm học 2019 – 2020

[KẾ HOẠCH] Điều chỉnh khung thời gian thực hiện nội dung chương trình Học Kỳ II Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[KẾ HOẠCH] Tháng 3 - Năm 2020

[KẾ HOẠCH] Tháng 3 - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[KẾ HOẠCH] Triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp trường dành học sinh và giáo viên - năm học 2019 – 2020

[KẾ HOẠCH] Triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp trường dành học sinh và giáo viên - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH] Kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục HK2 Năm học:2019 – 2020

[KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH] Kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục HK2 Năm học:2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[KẾ HOẠCH] Tháng 2 - Năm 2020

[KẾ HOẠCH] Tháng 2 - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[KẾ HOẠCH] Tháng 1 Năm 2020

[KẾ HOẠCH] Tháng 1 Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

[KẾ HOẠCH] Kiểm tra hồ sơ học vụ đợt I - HKI Năm học: 2019-2020

[KẾ HOẠCH] Kiểm tra hồ sơ học vụ đợt I - HKI Năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

[KẾ HOẠCH] Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân năm 2020

[KẾ HOẠCH] Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

[KẾ HOẠCH] V/v đánh giá tiết dạy và xét sáng kiến các danh hiệu thi đua cá nhân - NH:2019 – 2020

[KẾ HOẠCH] V/v đánh giá tiết dạy và xét sáng kiến các danh hiệu thi đua cá nhân - NH:2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19