Kết quả kỳ thi Học sinh Giỏi cấp quận năm hoc 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lịch Kiểm tra HKI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn nộp hồ sơ phúc khảo bài thi kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá khóa ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 13/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lịch ôn tập thi lại7/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lịch thi HKII NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kỳ thi học sinh Giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm hoc 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18=2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lịch kiểm tra Học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lịch kiểm tra HKI NH2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá183tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17