[Điều chỉnh] Thời Khóa Biểu HK2 2019-2020 (Áp dụng ngày 11/05/2020)

[Điều chỉnh] Thời Khóa Biểu HK2 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Áp dụng ngày 11/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

TKB Số 5 - HK2, Áp dụng vào thứ 2(11/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). Khối 6, 7, 8 học theo thời khóa biểu phân lớp A, B (Trừ các lớp 6A3, 7A3 và Khối 9)

Thời Khóa Biểu HK2 2019-2020 (Áp dụng ngày 17/02/2020)

Thời Khóa Biểu HK2 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Áp dụng ngày 17/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)12/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

TKB Số 3 - HK2, Áp dụng vào thứ 2(17/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá), Giờ học: Sáng 7h15 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáh45, Chiều 13h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 16h15[17h]

Thời Khóa Biểu HK2 2019-2020 (Áp dụng ngày 13/01/2020)

Thời Khóa Biểu HK2 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Áp dụng ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

TKB Số 2 - HK2, Áp dụng vào thứ 2(13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá), Giờ học: Sáng 7h15 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáh45, Chiều 13h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 16h15[17h]

Thời Khóa Biểu HK2 2019-2020 (Áp dụng ngày 06/01/2020)

Thời Khóa Biểu HK2 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Áp dụng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

TKB Số 1 - HK2, Áp dụng vào thứ 2(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá), Giờ học: Sáng 7h15 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáh45, Chiều 13h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 16h15[17h]

Thời Khóa Biểu HK1 2019-2020 (Áp dụng ngày 18/11/2019)

Thời Khóa Biểu HK1 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Áp dụng ngày 18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

TKB Số 7, Áp dụng vào thứ 2(18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19), Giờ học: Sáng 7h15 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáh45, Chiều 13h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 16h15[17h]

Thời Khóa Biểu HK1 2019-2020 (Áp dụng ngày 14/10/2019)

Thời Khóa Biểu HK1 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Áp dụng ngày 14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

TKB Số 6, Áp dụng vào thứ 2(14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19), Giờ học: Sáng 7h15 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáh45, Chiều 13h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 16h15[17h]

Thời Khóa Biểu HK1 2019-2020 (Áp dụng 30/9/2019)

Thời Khóa Biểu HK1 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Áp dụng 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

TKB số 5, Áp dụng vào thứ 2(3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19), Giờ học: Sáng 7h15 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáh45, Chiều 13h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 16h15[17h]

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017
 áp dụng từ  22/8 /2016

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 áp dụng từ 22/8 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1631/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thcs điện biên - tkb áp dụng từ ngày 17_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1513/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

TKB ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thcs điện biên - tkb áp dụng từ ngày 17_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1513/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

TKB ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thời Khóa Biểu - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá157/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Áp dụng từ ngày 25-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14