Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học của UBND TPHCM

.