THỂ DỤC LỚP 3 - TUẦN 27

QUÝ PHỤ HUYNH TẢI BÀI HỌC VỀ TẠI ĐƯỜNG DẪN SAU:

https://drive.google.com/open?id=1UH8dMOBklXnlakOZ3iBSdgkEZOJzU4N2

Tác giả: GV. TRẦN THỊ THU THẢO