KHOA HỌC LỚP 4 - NÓNG, LẠNH VÀ NHIỆT ĐỘ ( TUẦN 25 - 26)