Họp chia tay Thầy Hiệu trưởng về công tác tại đơn vị mới.