ĐĐ: Khối 5 - Tuần 26&27 - Bài: Em yêu hòa bình 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

ĐĐ: Khối 5 - Tuần 23&24 - Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

ĐĐ: Khối 5 - Tuần 21&22 - Bài: Uỷ ban nhân dân xã (phường) của em 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá