Toán-Chia số có bốn chữ số cho số có 1 chữ số (TT)