Tiếng Việt 3 - Tuần 24 - Tập đọc và chính tả - Đối đáp với vua

Tiếng Việt 3 - Tuần 24 - Tập đọc và chính tả - Đối đáp với vua 13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiếng Việt 3 - Tuần 26 - Rước đèn ông sao25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiếng Việt 3 - Tuần 26 - Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiếng Việt 3 - Tuần 26 - Mở rộng vốn từ : Lễ hội.Dấu phẩy. Kể về một ngày hội mà em biết25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiếng Việt 3 - Tuần 25 - Tập đọc và chính tả: Hội đua voi ở Tây Nguyên. 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiếng Việt 3 - Tuần 25 - Tập đọc: Đấu vật2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiếng Việt 3 - Tuần 25 - LTVC: Nhân hóa - Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi : Vì sao?2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiếng Việt 3 - Tuần 24 - Tập đọc và LTVC: Tiếng đàn & Từ ngữ về nghệ thuật. Dấu phẩy13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá