LỚp 2- Tuần 24- Toán- Một phần tư

Kính nhờ Quý PH mở bài giảng để các em tìm hiểu bài.