Chọn phòng ban 
CHI BỘ
Bí thư Chi bộ Lại Thị Yên
Ngày sinh 12/12/1975
Dân tộc Kinh
Trình độ Đại học
Điện thoại riêng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá918597991
Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Lý
Ngày sinh 22/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/1975
Dân tộc Kinh
Trình độ Đại học
Điện thoại riêng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá937517596