Thông báo trúng thầu

Thông báo trúng thầu 21/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thông báo trúng thầu về việc mua sắm bàn ghế học sinh

Công khai các khoản thu đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Các khoản thu đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công khai thông tư 361tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công khai thông tư 36

Thông báo công khai các đơn vị ký kết hợp đồng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công khai quyết toán thu chi ngân sách năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1817/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công khai quyết toán thu chi ngân sách năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công khai quyết toán quý 4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1731/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công khai dự toán năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1831/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công khai tài sản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 theo thông tư 89/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tt-btc29/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công khai dự toán ngày 28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá174/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công khai mua sắm tập trung3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công khai dự toán - thu chi22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

công khai theo thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá911/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Công khai theo thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 (từ ttập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 đến 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.17)11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 về việc tổ chức lễ phát động chủ đề năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1811/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về triển khai kế hoạch giáo dục an toàn giao thông nh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và cv quản lý học sinh bán trú11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17