Thao giảng: Luyện từ và câu lớp 2.

Thao giảng: Luyện từ và câu lớp 2.29/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề: Quyền trẻ em.

Chuyên đề: Quyền trẻ em. 29/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lịch công tác tuần 10 năm 2019 - 2020.

Lịch công tác tuần 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thao giảng: Thực hành vẽ hình vuông.

Thao giảng: Thực hành vẽ hình vuông.24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thao giảng tiết tự nhiên xã hội - Bài

Thao giảng tiết tự nhiên xã hội - Bài "Vệ sinh thần kinh".17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thao giảng Luyện từ và câu:

Thao giảng Luyện từ và câu: "Từ nhiều nghĩa"9/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lịch công tác tuần 7 năm học 2019 - 2020

Lịch công tác tuần 7 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lịch công tác tuần 5 năm 2019 - 2020

Lịch công tác tuần 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lịch công tác tuần 4 năm học 2019 - 2020

Lịch công tác tuần 4 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề:

Chuyên đề: "Tiết học trải nghiệm cùng học sinh lớp Một".16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lịch công tác tuần 3 năm học 2019 - 2020

Lịch công tác tuần 3 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế Hoạch Tuần 31 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế Hoạch Tuần 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế Hoạch Tuần 29 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19