KHỐI  3- TUẦN 29 – TOÁN - Diện tích hình chữ nhật (tr. 152)

KHỐI 3- TUẦN 29 – TOÁN - Diện tích hình chữ nhật (tr. 152) 8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 – TUẦN 28 – TNXH - Bài 54+55 : Thú (trang 104 - 107)

KHỐI 3 – TUẦN 28 – TNXH - Bài 54+55 : Thú (trang 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7)6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 – TUẦN 27 – TNXH - Bài 53: Chim (trang 102-103)

KHỐI 3 – TUẦN 27 – TNXH - Bài 53: Chim (trang 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3)6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 – TUẦN 26 – TNXH - Bài 51+52: Tôm, cua, cá (trang 98-101)

KHỐI 3 – TUẦN 26 – TNXH - Bài 51+52: Tôm, cua, cá (trang 98-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1)6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 – TUẦN 25 – TNXH - Bài 50: Côn trùng (trang 96,97)

KHỐI 3 – TUẦN 25 – TNXH - Bài 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Côn trùng (trang 96,97)6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 – TUẦN 25 – TNXH - Bài 49 : Động vật (trang 94,95)

KHỐI 3 – TUẦN 25 – TNXH - Bài 49 : Động vật (trang 94,95)6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 – TUẦN 29 – TOÁN - Luyện tập (Trang 154)

KHỐI 3 – TUẦN 29 – TOÁN - Luyện tập (Trang 154)6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 – TUẦN 29 – TOÁN - Diện tích hình vuông (Trang 153)

KHỐI 3 – TUẦN 29 – TOÁN - Diện tích hình vuông (Trang 153)6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 – TUẦN 29 – TOÁN - Luyện tập (Trang 153)

KHỐI 3 – TUẦN 29 – TOÁN - Luyện tập (Trang 153)6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 – TUẦN 28 – TOÁN - Đơn vị đo diện tích: Xăng ti mét vuông (tr.151)

KHỐI 3 – TUẦN 28 – TOÁN - Đơn vị đo diện tích: Xăng ti mét vuông (tr.151)6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 – TUẦN 28 – TOÁN - Diện tích của một hình (trang 150)

KHỐI 3 – TUẦN 28 – TOÁN - Diện tích của một hình (trang 15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 – TUẦN 28 – TOÁN - Luyện tập (tr. 148) Tiết 2

KHỐI 3 – TUẦN 28 – TOÁN - Luyện tập (tr. 148) Tiết 26/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 – TUẦN 28 – TOÁN - So  sánh  các  số  trong  phạm  vi 100000 (tr. 147)

KHỐI 3 – TUẦN 28 – TOÁN - So sánh các số trong phạm vi 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (tr. 147)6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 – TUẦN 29 – TIẾNG VIỆT- Từ ngữ về thể thao. Dấu phẩy/93,94

KHỐI 3 – TUẦN 29 – TIẾNG VIỆT- Từ ngữ về thể thao. Dấu phẩy/93,946/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 – TUẦN 29 – TIẾNG VIỆT- Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục/94,95,96

KHỐI 3 – TUẦN 29 – TIẾNG VIỆT- Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục/94,95,966/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá